ISIS militants in Syria. Photo: Hosam Katan/Reuters.

ISIS militants in Syria. Photo: Hosam Katan/Reuters.