Nikita Khrushchev, the First Secretary of the CPSU (1953 to 1964). Archive photo.

Nikita Khrushchev, the First Secretary of the CPSU (1953 to 1964). Archive photo.

Translate »