Shefa Salem al-Baraesi (Libya), Drown on Dry Land, 2019. Photo: https://shefasalem.com.ly/.

Shefa Salem al-Baraesi (Libya), Drown on Dry Land, 2019. Photo: https://shefasalem.com.ly/.