ALBA-TCP Executive Secretary Sacha Llorenti greeting the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis, Tomothy Harris. Photo: Twitter / @SachaLlorenti.

ALBA-TCP Executive Secretary Sacha Llorenti greeting the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis, Tomothy Harris. Photo: Twitter / @SachaLlorenti.

Translate »