The leader of the Yemeni Revolution, Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi. Photo: HodHod.

The leader of the Yemeni Revolution, Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi. Photo: HodHod.