Three campus police sitting on Gia Davilla, University of South Florida on March 6, 2023. Photo: Simon Rowe.

Three campus police sitting on Gia Davilla, University of South Florida on March 6, 2023. Photo: Simon Rowe.