Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (left) walking throughout the White House next to US President Joe Biden (right) on February 10, 2023. Photo: Adam Schultz/White House.

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (left) walking throughout the White House next to US President Joe Biden (right) on February 10, 2023. Photo: Adam Schultz/White House.