OAS's Luis Almagro. File photo.

OAS's Luis Almagro. File photo.