MOSCOW, RUSSIA - MARCH 18, 2021: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov attends an extended trilateral meeting (Russia, China, Pakistan, USA and Qatar) to discuss the Afghan peace talks. Russian Foreign Ministry/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ãëàâà ÌÈÄ Ðîññèè Ñåðãåé Ëàâðîâ íà çàñåäàíèè ðàñøèðåííîé "òðîéêè" (Ðîññèÿ, Êèòàé, Ïàêèñòàí, ÑØÀ, Òóðöèÿ è Êàòàð) íà óðîâíå ñïåöïðåäñòàâèòåëåé, ïîñâÿùåííîì âîïðîñó ìèðíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ ñèòóàöèè â Àôãàíèñòàíå. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ