People shopping inside an Asian shopping center. Photo: MRonline/File photo.

People shopping inside an Asian shopping center. Photo: MRonline/File photo.