Screenshot of TikTok CEO Shou Zi Chew testifying before Congress on CSPAN. Photo: Liberation News.

Screenshot of TikTok CEO Shou Zi Chew testifying before Congress on CSPAN. Photo: Liberation News.