Wang Bingxiu of the Shuanglang Farmer Painting Club (Dali Bai Autonomous Prefecture, China), Untitled, 2018. Photo: Tricontinental.

Wang Bingxiu of the Shuanglang Farmer Painting Club (Dali Bai Autonomous Prefecture, China), Untitled, 2018. Photo: Tricontinental.